facebook
facebook

Ms. Phương

Điện thoai:0931 55 54 53

CHI TIẾT TIN

Kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám

Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám trong các trường hợp sau:

– Thay đổi địa điểm.
– Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
Trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám

– Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án cho phòng khám.
– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực cho phòng khám.
– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của cho phòng khám.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cho phòng khám.
– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của cho phòng khám.
– Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
– Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám.

Hãy liên hệ công ty môi trường Hải Nam để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

      HẢI NAM COMPANY

    Hotline   : 0976 134 181 

    Email      : moitruonghainam@gmail.com

    Website  :  moitruonghainam.com  Các tin khác